วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เทศบาลนครอุดรธานีปีพ.ศ. 2560-2563
“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุนบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจหลักการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีนํามาสู่การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน และ 24 แนวทางการพัฒนา ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 : พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2 : พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

3 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

1 : เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหามลภาวะและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 : ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

3 : พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง

4 : เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง

2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

3 : ส่งเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 : ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

5 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

6 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7 : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน

1 : เสริมสร้างอัตลักษณ์ด่านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นให้โดดเด่น

2 : ส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

3 : พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทักษะฝีมือแรงงาน และผลิตภัณฑ์ชุมชน

4 : ส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

1 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

2 : พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร

3 : ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ

4 : พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

5 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6 : ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามนโยบายการปฎิรูปประเทศและการปกป้องและเทิดทูน สถาบันสําคัญของชาติ

พันธกิจ

พันธกิจหลักการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้

1) พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได้มาตรฐาน
2) อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
3) สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และอํานวยความสะดวกเพื่อการค้าการลงทุน
5) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล
6) การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1) ประชาชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาลที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาท ร่วมกันในกระบวนการสร้างสรรค์เมือง
2) เทศบาลนครอุดรธานีเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการประชาชน และมีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
3) ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน สร้างคนคุณภาพที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
4) ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร บ้านเมืองเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าอาศัย
5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
6) เมืองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
8) ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งเมือง
9) ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

นโยบายการบริหาร

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้แถลงนโยบายการบริหารงาน 10 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. นโยบาย : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน
เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พัฒนา และปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ รองรับกับขนาดของเมืองและชุมชน สร้างความสะดวกสบาย ในการอยู่อาศัย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข จึงจะดำเนินการดังนี้

1.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำใต้ดินและระบบรวบรวมน้ำในซอยแยกย่อยลงสู่สถานีสูบน้ำให้แล้วเสร็จจำนวน 11 แห่งโดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

1.2 วางแผนขุดลอกบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสูงสุด

1.3 ปรับปรุงถนนในชุมชนที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตให้ครอบคลุมทั้ง 4 เขต

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และรวบรวมน้ำเสียไปบำบัด

1.5 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสำหรับทางเดินเท้า และการใช้จักรยาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืน

1.6 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนและถนนสายหลักโดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงครอบคลุมโดยเน้นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดธรรมดา เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED,หลอด T5 และใช้บาลาสอิเล็กทรอนิกส์

1.7 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.8 สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณก่อสร้างศูนย์กีฬาประชาชน

1.9 ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนลู่วิ่งและลู่วิ่งจักรยานรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. นโยบาย : ส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการย้ายที่อยู่อาศัยจากการบุกรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการด้านที่ดินอย่างเหมาะสม ที่จะสามารถรองรับการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัย ส่งเสริมการออมทรัพย์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการย้ายชุมชนไปอยู่ในที่ใหม่ ซึ่งห่างไกลจากเมือง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงจะดำเนินการดังนี้

2.1 ประสานความร่วมมือการพัฒนากับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลนครอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2.2 จัดทำรูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เช่น การปรับปรุงชุมชนให้มั่นคงในที่ดินเดิมการปรับผังที่ดินใหม่, การแบ่งปันที่ดิน, การก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิม, การรื้อย้ายชุมชนออกไปอยู่ในที่ใหม่หรือซื้อที่ดิน

2.3 จัดหาที่ดินในการสร้างบ้านอยู่อาศัยในโครงการ "บ้านวันละบาท" ในชื่อชุมชนว่า บ้านมั่นคงนเรศวรจากการเช่าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี หรือการจัดซื้อที่ดินจากเอกชน

2.4 ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลของโครงการที่ดำเนินการตลอดจนสำรวจความคิดเห็นและความพอใจของประชาชนต่อการทำโครงการ

2.5 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และได้รับการบริการอย่างทั่งถึง เป็นธรรม

2.6 สร้างแนวทางของการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาในท้องถิ่น ให้เกิดรูปแบบหลากหลายและเกิดความมั่นคงทางกายภาพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ

3. นโยบาย : การจราจรคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัญหารถติด มลพิษทางอากาศและเสียง และอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเมือง และมีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ สะดวก และปลอดภัยในการจราจร จึงจะดำเนินการดังนี้

3.1 ก่อสร้างระบบโครงข่ายสัญญาณจราจร เชื่อมโยงกันทุกแยก

3.2 ขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาสถานีขนส่งและจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ให้สะอาด ทันสมัย และปลอดภัย

3.3 จัดระเบียบการใช้เส้นทาง การจอดรถให้ถูกที่เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ถนนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.4 เสริมสร้างวินัยการจราจรที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน

3.5 ก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นศูนย์รวม (Traffic center) และระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีความทันสมัยให้ครอบคลุมทุกมุมเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน

3.7 ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอและมีมาตรฐานการให้บริการที่ดี

3.8 ติดตั้งป้ายบอกทางและเครื่องหมายจราจรและป้ายจอดรถประจำทางให้ทั่วถึงภายในเขตเทศบาล

3.9 ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณจราจรให้สอดคล้องกับการใช้รถ ใช้ถนนในปัจจุบัน

3.10 จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมายจราจรที่ใช้งานได้สะดวก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในเขตเทศบาล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

4. นโยบาย : เพิ่มศักยภาพในการบริหารด้านการคลัง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
บริหารจัดการด้านทรัพยากร และงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่จำนวนจำกัด และปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการปฏิบัติใหม่ เพื่อพลิกฟื้นปัญหาให้เป็นโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่างาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์ และใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการทำงานเพื่อประชาชน จึงจะดำเนินการดังนี้

4.1 จัดทำงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้งบประมาณในการพัฒนาเทศบาล ผ่านส่วนราชการต่างๆ โดยมอบและกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณให้กับผู้ที่ใช้งบประมาณโดยอิสระ และดูแลผู้ใช้งบประมาณให้มีความรับผิดชอบจากการใช้งบประมาณของหน่วยงาน

4.2 สร้างความความโปร่งใส และการรายงานผลประจำปี มีการกำหนดกรอบการรายงานผลประจำปีและการรายงานผลทางการเงินที่สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณควบคู่กับการกระจายความรับผิดชอบ 4.3 มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมการใช้งบประมาณและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบเพี่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยการ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

4.3 การบริหารเงินสะสม เมื่อยังไม่ได้รับรายได้ประจำ หรือรับรายได้ในส่วนที่จะต้องรับเป็นประจำล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทำให้ประมาณการรายรับในส่วนที่คาดไว้ไม่ได้ตามที่ประมาณการ ดังนั้น เงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้จึงเป็นการรักษาสมดุลการคลังให้มีเสถียรภาพที่มั่นคง

4.4 อำนวยความสะดวกและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษี ทำให้ประชาชนทั่วไปทราบและสำนึกว่าการเสียภาษี เป็นการร่วมสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและจะต้องชำระภาษีตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น

4.5 การประเมินและจัดเก็บภาษีอย่างมีหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ทำให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้เจริญก้าวหน้า

4.6 สร้างมาตรการแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้ชำระภาษีให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการชำระภาษีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น

5. นโยบาย : พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา รองรับประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำเอา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะสามารถแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน จึงจะดำเนินการดังนี้

5.1 จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมวิชาชีพให้เหมาะสมสอดคล้อง ตามความต้องการของท้องถิ่น

5.2 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

5.3 ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ปราชญ์ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

5.4 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

5.5 จัดตั้ง ตลอดจนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ ฯลฯ

5.6 จัดตั้งศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

6. นโยบาย : สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็ง
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันของประชาชนในชุมชน ในด้านการพัฒนา การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจะดำเนินการดังนี้

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ โดยต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และผลการตัดสินใจ

6.2 จัดให้มีมาตรฐานกลางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

6.4 ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

6.6 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานด้านอื่นๆของเทศบาลให้ประชาชนได้เข้าถึง มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานและประชาชนรับทราบข้อมูลตลอดเวลา

6.7 ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคประชาชน ร่วมเป็นอาสาสมัครในการบริการสาธารณะ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกลุ่มเยาวชน เป็นต้น

7. นโยบาย : พัฒนามาตรฐานการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการของรัฐอื่นๆ ตลอดจนมุ่งสร้างสังคม สุขภาวะเพื่อวางรากฐานสุขอนามัยที่แข็งแรง จึงจะดำเนินการดังนี้

7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น ให้สามารถดูแลประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแผนงานด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาค ประชาชน จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งทำให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพด้วยความเสมอภาค

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุ ดูแลด้านสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาลให้ต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง

7.4 เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานทั่วถึงเป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ เร่งรัดดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย

7.5 เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันสถานการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติโรคระบาดและภัยสุขภาพ

7.6 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโดยร่วมกับสถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

8. นโยบาย : ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อลดปัญหามลภาวะในเขตเมืองนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีมาตรการป้องกันและการเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจน ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับการท่องเที่ยว

8.1 พัฒนาลำห้วย แหล่งน้ำและที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน

8.2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

8.3 พัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ บริหารจัดการแหล่งน้ำ ป่าไม้ ให้มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดี

8.4 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนให้ถูกต้อง รวมทั้งการนำขยะกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์

8.5 ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันอนุรักษ์ และการจัดการกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน

8.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านประเพณี วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เป็นต้น

8.7 ปรับปรุงทางเท้าให้งามตา สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ให้บ้านเมืองเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

9. นโยบาย : พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการที่ทันสมัย
เป้าหมาย เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและการจัดการสำนักงาน โดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ มีการนำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงจะดำเนินการดังนี้

9.1 ยกระดับการบริการ ให้ทันสมัยที่สุด สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด บริการที่ดีที่สุด ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

9.2 กระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามแนวนโยบายและนำไปปฏิบัติ

9.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความคิด ข้อมูลข่าวสารให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุนต่อกัน

9.4 พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมเพื่อให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.5 ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ เพื่อลดภาระในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

9.6 จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสมเพิ่มขึ้น ตามศักยภาพของท้องถิ่นรวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน

9.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล และมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว

10. นโยบาย : สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและดำเนินมาตรการต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท
ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่ต้องเร่งรัดแก้ไขและเฝ้าระวังป้องกัน เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งยังคงเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย ต่อต้านยาเสพติด พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และพัฒนารูปแบบและกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป จึงจะดำเนินการดังนี้

10.1 จัดทำมาตรการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างปลอดภัย

10.2 เร่งรัดและดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ควบคู่กับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด

10.3 ดำเนินการกวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด ฉับพลัน ส่วนทาง ด้านผู้ติดยาเสพติดจะให้การบำบัดรักษา และอบรมให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด

10.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอย่างจริงจัง ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ขยายงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนและองค์กรประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งเร่งรัดปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด ตลอดจนแหล่งอบายมุขอันเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมอย่างเด็ดขาด

10.5 ส่งเสริมโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาเป็นกำลังของชาติต่อไป

10.6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถอำนวยความยุติธรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะ ในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การค้ายาเสพติด และการลดจำนวนแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย

10.7 เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างกระบวนการพิเศษ เพื่อควบคุมและปราบปรามผู้ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด

10.8 ควบคุมการนำเข้าสารเคมีที่อาจนำไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดและเสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติด

10.9 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุมีนโยบายในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว