บริการของเทศบาล / E-Service

ขอรับบริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ออนไลน์

ขอรับบริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ออนไลน์

ยื่นคำร้องขอจัดเก็บขยะออนไลน์

ยื่นคำร้องขอจัดเก็บขยะออนไลน์

ยื่นคำร้องขอถังขยะออนไลน์

ยื่นคำร้องขอถังขยะออนไลน์

ยื่นคำร้องซ่อมแซมฝาท่อ ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำออนไลน์

ยื่นคำร้องซ่อมแซมฝาท่อ ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำออนไลน์

ยื่นคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์

ยื่นคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์

ยื่นคำร้องขอติดตั้ง/เปลี่ยนกระจกโค้งจราจรออนไลน์

ยื่นคำร้องขอติดตั้ง/เปลี่ยนกระจกโค้งจราจรออนไลน์

จองล็อคตลาดถนนคนเดินออนไลน์

จองล็อคตลาดถนนคนเดินออนไลน์

itax3000 Udoncity (ชำระภาษีออนไลน์)

ระบบรับยื่นแบบชำระภาษีและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน

แจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์

ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการออนไลน์ / ร้องทุกข์