การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

     ข้อมูลพื้นฐาน
          O1. โครงสร้าง  คลิก (
ลิงค์: http://www.udoncity.go.th//public4/content/โครงสร้างการบริหาร)

          O2. ข้อมูลผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลผู้บริหาร)

          O3. อำนาจหน้าที่  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/content/ภารกิจและหน้าที่)

          O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  คลิก 
                 (
ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/category-แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พศ2561-2565)

          O5. ข้อมูลการติดต่อ คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลการติดต่อเทศบาล)

          O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิก
                 (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/category-กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/กฏหมายและระเบียบ)


     การประชาสัมพันธ์
          
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิก  (ลิงค์ http://udoncity.go.th/public4/news2)


     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          
O8. Q&A 
                - คลิก
  (ลิงค์ http://uat.udoncity.go.th/contactus-udon-city)

          O9. Social Network
                - Facebook
  คลิก  (ลิงค์ https://www.facebook.com/udoncity.new)
                - Messenger  คลิก  (ลิงค์ https://www.facebook.com/messages/t/udoncity.new)
                - Line  กรุณา เพิ่มเพื่อน ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด  คลิก  (ลิงค์ https://line.me/ti/p/ep37dNsX1H)
                - Youtube  คลิก  (ลิงค์ https://www.youtube.com/channel/UCWyRrzDMHJ--FALoQ9QGv1A)

          O10. แผนดำเนินงานประจำปี  คลิก  (ลิงค์ http://udoncity.go.th/public4/content/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี-2564)

          O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก  
                   (ลิงค์ )
          O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  คลิก  
                      (
ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๓)


     การปฏิบัติงาน
          
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คลิก  
                    (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน)


     การให้บริการ
          
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิก  
                     (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/รวมคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-ประจำปี-2564)

          O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิก  
                     (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-ประจำปีงบประมาณ-2564)

          O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิก  
                     (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๓)

          O17. E-Service  คลิก  (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/menu-ระบบให้บริการ/e-service)

 

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิก 
                    (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/category-กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/เทศบัญญัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

          O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก (ลิงค์ )

          O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิก 
                    (ลิงค์ 
http://udoncity.go.th/public4/content/รายงานการเงิน-สำหรับปีสิ้นสุดวันที่-๓๐-กันยายน-๒๕๖๓)     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิก 
                    (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/แผนปฏิบัติการจัดซืัอจัดจ้าง-0)

          O22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก 
                    (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/ประกาศกำหนดราคากลาง)

          O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิก 
                    (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

          O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก 
                    (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-0)

          O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก 
                     (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-1)

          O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-1)

          O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิก 
                      (ลิงค์ 
http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-0)


     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก 
                       (
ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-0)

          O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
                         (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี)

          O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิก 
                      (
ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่)


     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิก (ลิงค์ http://uat.udoncity.go.th/contactus-udon-city)

          O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-0)


     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-0)

          O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร-0)


     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิก 
                    (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี)

          O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิก 
                    (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-0)


     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-2)

 

     แผนป้องกันการทุจริต
          
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก 
                    (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครอุดรธานีพศ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

          O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   คลิก 
                    (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2564-รอบ-6-เดือน)

          O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิก 
                    (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-0)


     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   คลิก 
                    (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-0)

          O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   คลิก (ลิงค์ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Froala Editor